Hướng dẫn tự học cắt may xây ăn – yếm ăn cho bé

XÂY EM BÉ

1/Cách tính vải:

3 tấc vải khổ 9 tấc cắt được 2 cái nếu xây tròn, nhọn hoặc xây kiểu 1 và cắt được 1 cái nếu xây kiểu 2.

2/Cách vẽ mẫu:

A-XÂY TRÒN

3/Cách xếp vải:

Từ biên vải đo vào 11 cm (gấp mặt phải vào trong).

AB = bề dài (vải gấp đôi) = 22.5 cm

Chia AB làm 5 phần bằng nhau ta có: AE = EG = GI = KB = 22.5/5 = 4.5 cm

AC = bề ngang = 9.5 cm

G là tâm điểm của vòng cổ xây. AN giảm 1 cm. Nối GN.

4/Cách vẽ:

Vẽ vòng cổ xây: từ G vẽ ½ vòng tròn ( vòng cổ xây) có bán kính GM = 4.5 cm

GE = GM = GI = 4.5 cm

Vẽ vành ngoài xây: vẽ đường chéo của tứ giác ACHG ta được giao điểm O. lấy OP = 2.5 cm. Vẽ cong NPH. Kế tiếp vẽ đường chéo của tứ giác HGPD, hai đường này giao nhau tại R, lấy RS = 3.5 cm. Vành ngoài xây qua các điểm NPHSB.

5/Cách cắt:

IB là đường vải xếp đôi. Các đường còn lại chừa đều 5 li – 1 cm đường may, cắt 2 miếng (có thể cắt 1 miếng vải tốt và 1 miếng vải xấu làm mặt trái xây) và 1 miếng vải xéo với bề ngang khoảng 2.5 cm, bề dài 30 cm để viền tròn cổ (nếu thêu feston thì khỏi cắt vải xéo).

6/Quy trình may:

Úp 2 mặt phải vải vào nhau, nếu kết ren thì nhét ren vào giữa, may vành ngoài E1N, NPHSB, nhắp đều xung quanh xây, lộn xây ra mặt phải (nếu bề mặt xây có thêu thì phải thêu trước sau đó mới ráp).

Viền tròn vòng cổ xây.

Kết nút phía sau lưng tại E1 (nút bấm: kết như nút trên cổ áo dài, nút óc thì làm thêm 1 khuy chảo).

Hình 1: xây tròn.

B-XÂY NHỌN

1/Cách xếp vải: gấp mặt phải vải vào trong, từ biên vải đo vào bằng 13 cm.

AB = bề dài = 22.5 cm. Chia AB làm 5 phần bằng nhau như xây tròn.

AC = bề ngang = 9.5 cm. G là tâm điểm của vòng cổ xây.

AN giảm 1 cm và NN1 = 1 cm. Nối GN1.

2/Cách vẽ:

Vẽ vòng cổ xây: từ G vẽ ½ vòng tròn ( vòng cổ xây) có bán kính GM = 4.5 cm

GE = GM = GI = 4.5 cm

Vẽ vành ngoài xây: OH = 2 cm. Nối N1O và OB.

3/Cách cắt: (giống xây tròn)

IB là đường vải xếp đôi. Các đường còn lại chừa đều 5 li – 1 cm đường may, cắt 2 miếng (có thể cắt 1 miếng vải tốt và 1 miếng vải xấu làm mặt trái xây) và 1 miếng vải xéo với bề ngang khoảng 2.5 cm, bề dài 30 cm để viền tròn cổ (nếu thêu feston thì khỏi cắt vải xéo).

4/Quy trình may: (giống xây tròn)

Úp 2 mặt phải vải vào nhau, nếu kết ren thì nhét ren vào giữa, may vành ngoài E1N, NPHSB, nhắp đều xung quanh xây, lộn xây ra mặt phải (nếu bề mặt xây có thêu thì phải thêu trước sau đó mới ráp).

Viền tròn vòng cổ xây.

Kết nút phía sau lưng tại E1 (nút bấm: kết như nút trên cổ áo dài, nút óc thì làm thêm 1 khuy chảo).

Hình 2: xây nhọn

C-XÂY KIỂU 1

1/Cách xếp vải: giống xây tròn.

AB = bề dài (vải xếp đôi) = 25 cm

Chia AQ ra 5 phần bằng nhau. Ta có:

AE = EG = GI = IK = KQ = (25cm – 2.5 cm)/5 =4.5 cm và QB = 2.5 cm

AC = bề ngang = 9.5 cm. G là tâm điểm của vòng cổ xây.AN giảm 1 cm. Nối GN.

2/Cách vẽ:

Vẽ vòng cổ xây: từ G vẽ ½ vòng tròn ( vòng cổ xây) có bán kính GM = 4.5 cm

GE = GM = GI = 4.5 cm

Vẽ vành ngoài: OP = 2.5 cm (giống xây tròn)

JJ1 = 1 cm; LL1 = 2 cm. Nối RB vẽ cong 1 cm. Vành ngoài xây qua các điểm NPHJ1L1RB.

3/Cách cắt:

IB là đường vải xếp đôi. Các đường còn lại chừa đều 5 li – 1 cm đường may, cắt 2 miếng (có thể cắt 1 miếng vải tốt và 1 miếng vải xấu làm mặt trái xây) và 1 miếng vải xéo với bề ngang khoảng 2.5 cm, bề dài 30 cm để viền tròn cổ (nếu thêu feston thì khỏi cắt vải xéo).

4/Quy trình may: giống xây tròn.

Úp 2 mặt phải vải vào nhau, nếu kết ren thì nhét ren vào giữa, may vành ngoài E1N, NPHSB, nhắp đều xung quanh xây, lộn xây ra mặt phải (nếu bề mặt xây có thêu thì phải thêu trước sau đó mới ráp).

Viền tròn vòng cổ xây.

Kết nút phía sau lưng tại E1 (nút bấm: kết như nút trên cổ áo dài, nút óc thì làm thêm 1 khuy chảo).

Hình 3: xây kiểu 1.

D-XÂY KIỂU 2

1/Cách xếp vải: gấp mặt phải vải vào trong, từ biên vải đo vào bằng 20cm.

AB = bề dài (vải xếp đôi) = 27 cm

Chia AB ra 6 phần bằng nhau. Ta có:

AE = EG = GI = IK = KQ = QB = 27cm / 6 = 4.5 cm.

AC = bề ngang = 9.5 cm. G là tâm điểm của vòng cổ xây.

AN giảm 1 cm. Nối GN.

2/Cách vẽ:

Vẽ vòng cổ xây: từ G vẽ ½ vòng tròn ( vòng cổ xây) có bán kính GM = 4.5 cm

GE = GM = GI = 4.5 cm

Vẽ vành ngoài xây: OP = 2.5 cm (giống xây tròn)

JJ1 = 1cm; LL1 = 2cm.

Phần dư ra: nn1 = 9.5 cm. Vành ngoài xây qua các điểm NPHJ1Lnn1D1B (vẽ tròn tại n1 và D1)

3/Cách cắt:

IB là đường vải xếp đôi. Các đường còn lại chừa đều 5 li – 1 cm đường may, cắt 2 miếng (có thể cắt 1 miếng vải tốt và 1 miếng vải xấu làm mặt trái xây) và 1 miếng vải xéo với bề ngang khoảng 2.5 cm, bề dài 30 cm để viền tròn cổ (nếu thêu feston thì khỏi cắt vải xéo).

4/Quy trình may: giống xây tròn nhưng kết thêm dây tại n1 và D1 để cột dây phía sau lưng.

hình 4: xây kiểu 2